Miss Radakarn Meetaem

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

Education

  • ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561

Work experience

  • 2560 – ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
  • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2559 – 2560: ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด