ตำแหน่งงานว่าง

Assistant Procurement Manager

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 8-10 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียด

  • จัดการในส่วนด้านการจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนการส่งมอบสินค้าและบริการ การประเมินผลและการติดตามผลในการดำเนินงานของ Supplier
  • ค้นหาผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ๆ และการจัดทำทะเบียนคู่ค้า รวมถึงดำเนินการประเมิน Vendor ทุกๆ 6 เดือน
  • ดำเนินการพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าและบริการ