ตำแหน่งงานว่าง

Engineer

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

รายละเอียด

  • ควบคุมดูแลการติดตั้ง Node B, IBC
  • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน
  • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และเขียนแบบโดยใช้ Auto Cad ในงานที่เกี่ยวข้อง