Receptionist

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • บุคลิกภาพดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานโปรแกรม MS (Word, Excel, PowerPoint) ได้

รายละเอียดงาน

  • ต้อนรับผู้มาติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • รับสายโทรศัพท์ และโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย