Project Coordinator

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานโปรแกรม MS (Word, Excel, PowerPoint) ได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานโครงการมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

  • จัดทำรายงานการประชุม และติดตามงานของโครงการต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  • ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย