Senior Engineer

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

  • ควบคุมการออกแบบการติดตั้งของโครงการระบบสายสัญญาณ เช่น Fiber Optic, LAN และงานด้านโทรคมนาคมอื่นๆ
  • ควบคุมและดูแลระบบ Network ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย