คณะกรรมการบริษัท

นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม

นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม

ศ.ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม

นายสยาม เตียวตรานนท์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม

นายปิยะ จิราภาพงศา

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม