ศ.ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท เทคโนโลยีปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2557 – 27 มิถุนายน 2564 : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2562 – ปัจจุบัน : รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แซด.ที.ที. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด