นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • 2558: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2543: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ (วิจัย) เศรษฐศาสตร์ University of North Texas
  • 2537: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2559 - ปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) บริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2558: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (บริการจัดการกองทรัสต์) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  • 2554 - 2557: ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (บริหารสินทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จำกัด