คณะผู้บริหาร

นายสยาม เตียวตรานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม

นายปิยะ จิราภาพงศา

กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

นายอานนท์ จำปาโพธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม

นายสกล กลิ่นหรั่น

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

นางจิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

ดร.ภาณุภัทร ภู่เจริญ

ผู้อำนวยการฝ่าย ความปลอดภัยสาธารณชน

อ่านเพิ่มเติม