นายปิยะ จิราภาพงศา

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • 2540 - 2542: ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า / โทรคมนาคม University of Southern California
  • 2535 - 2539: ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า / ระบบไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2557 - ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฎิบัติการ / กรรมการบริหาร (ธุรกิจดิจิตัล) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
  • 2549 - 2557: ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม (ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด