นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • 2546 - 2548: ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • 2536 - 2538: ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2560 - ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี / กรรมการบริหาร (ธุรกิจดิจิตัล) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
  • 2559 - 2560: ผู้อำนวยฝ่ายการเงินและบัญชี (ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด