นายอานนท์ จำปาโพธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • พฤษภาคม 2541 ถึง พฤษภาคม 2543: ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 - ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม (ธุรกิจดิจิตัล) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
  • 2557 - 2560: ผู้จัดการอวุโส (ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด