นายสกล กลิ่นหรั่น

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • 2549: ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • 2544 - 2547: ปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2561 - ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล (ธุรกิจดิจิตอล) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
  • 2550 - 2561: ผู้จัดการอาวุโส (ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด