นางจิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • พฤษภาคม 2530 ถึง พฤษภาคม 2536: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2560 - ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (ธุรกิจดิจิตัล) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
  • 2548 - 2560: ผู้จัดการบัญชีและการเงิน (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด