ดร.ภาณุภัทร ภู่เจริญ

ผู้อำนวยการฝ่าย ความปลอดภัยสาธารณชน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • 2548-2554: ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Oregon State University, รัฐโอเรกอน, สหรัฐอเมริกา
  • 2545-2548: ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Oregon State University, รัฐโอเรกอน, สหรัฐอเมริกา
  • 2538-2542: ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณชน (ธุรกิจดิจิตัล) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
  • 2557-2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโทรคมนาคม (ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด