คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม

นายสยาม เตียวตรานนท์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม