นายสยาม เตียวตรานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • 2537 - 2539: ปริญญาโท โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์พิวเตอร์เน็ตเวิร์ก The George Washington University
  • 2532 - 2536: ปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า Boston University

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2548 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร (ธุรกิจดิจิตัล) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
  • 2547 - 2548: ผู้จัดการ IBC (โทรคมนาคม) บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด
  • 2545 - 2547: Chief Engineer (การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร) บริษัท ซิเลชติกา (ประเทศไทย) จำกัด