การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน ดังนี้

  1. แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน การกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำผิดกฏหมาย การให้สินบนหรือคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาที่ cg@tkc-services.com
  2. แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการกระทำผิดด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยส่งมาที่ cg@tkc-services.com

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสกระทำความผิด

คุณยังสามารถแนบไฟล์ .jpg, .jpeg, .doc, .docx และ .pdf สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ขนาดไฟล์สูงสุด: 4MB)