วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

จะเป็นที่หนึ่งในด้านการให้บริการงานวิศวกรรมในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ด้วยวิศวกรและระบบงานที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจ

 • ผู้นำในธุรกิจการให้บริการ
 • บริการด้วยคุณภาพ
  และมีมาตรฐาน
 • สร้างความพึงพอใจ
  ให้กับลูกค้าสูงสุด
 • พัฒนาคุณภาพของพนักงาน
  ให้มีประสิทธิภาพ
 • พนักงานมีความรู้
  ความสามารถในสายงาน