วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นที่หนึ่งในธุรกิจดิจิตอล โซลูชั่น ครอบคลุมด้านโทรคมนาคมและไอซีที

พันธกิจ

 • ผู้นำในธุรกิจการให้บริการ
 • บริการด้วยคุณภาพ
  และมีมาตรฐาน
 • สร้างความพึงพอใจ
  ให้กับลูกค้าสูงสุด
 • พัฒนาคุณภาพของพนักงาน
  ให้มีประสิทธิภาพ
 • พนักงานมีความรู้
  ความสามารถในสายงาน