Dividend Payment History

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ

X-Date Payment Date Dividend Type Dividend (Per Share) Operation Period Source of Dividend
26/04/2024 15/05/2024 Cash Dividend 0.15 01/01/2023 - 31/12/2023 Net Profit
27/04/2023 19/05/2023 Cash Dividend 0.40 01/01/2022 - 31/12/2022 Net Profit
24/08/2022 09/09/2022 Cash Dividend 0.20 01/01/2022 - 30/06/2022 Net Profit
10/05/2022 24/05/2022 Cash Dividend 0.30 01/01/2021 - 31/12/2021 Net Profit