นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
26/04/2567 15/05/2567 เงินปันผล 0.15 01/01/2566 - 31/12/2566 กำไรสุทธิ
27/04/2566 19/05/2566 เงินปันผล 0.40 01/01/2565 - 31/12/2565 กำไรสุทธิ
24/08/2565 09/09/2565 เงินปันผล 0.20 01/01/2565 - 30/06/2565 กำไรสุทธิ
10/05/2565 24/05/2565 เงินปันผล 0.30 01/01/2564 - 31/12/2564 กำไรสุทธิ