การประชุมผู้ถือหุ้น

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567