คณะผู้บริหาร

นายสยาม เตียวตรานนท์

นายสยาม เตียวตรานนท์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม
นายปิยะ จิราภาพงศา

นายปิยะ จิราภาพงศา

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ

ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม
นายสกล กลิ่นหรั่น

นายสกล กลิ่นหรั่น

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม
นายเอกพล พรหมรัตนพงษ์

นายเอกพล พรหมรัตนพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม
นางจิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล

นางจิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อ่านเพิ่มเติม