นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2560 – 27 มิถุนายน 2564 : กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2559 – 2560 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
  • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด