วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

จะเป็นที่หนึ่งในด้านการให้บริการงานวิศวกรรมในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้วยวิศวกรและระบบงานที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

งานบริการและโซลูชั่นของเรา

ให้บริการรับเหมาออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ พัฒนาซอฟต์แวร์ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน (1) ระบบโทรคมนาคม (2) ระบบสื่อสารข้อมูล และ (3) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ

ดูเพิ่มเติม

ผลงานของบริษัท

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยบริการที่เหนือกว่า

ดูเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานที่ TKC ก่อตั้งในประเทศไทย มากกว่า 16 ปี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงานสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Solutions and Services)

ระบบโทรคมนาคม

ระบบสื่อสารข้อมูล

ระบบความปลอดภัยสาธารณะ

นักลงทุนสัมพันธ์

รายได้
จากการขายและให้บริการ
784.17
ล้านบาท
ประจำไตรมาสที่ 1/2564
หน่วย: ล้านบาท

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus)