รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 08/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,338
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 35.68

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/04/2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,326
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 91.25
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายสยาม เตียวตรานนท์ 123,487,500 41.16
2. บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 70,186,390 23.40
3. นายโยธิน วณิชวรากิจ 13,500,000 4.50
4. นายนรุณ สุขสมาน 3,811,400 1.27
5. นางปิ่นปริยากร ชนม์พัทธ์เมธา 3,162,500 1.05
6. นายพิมาน เตียวตรานนท์ 2,043,400 0.68
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,658,311 0.55
8. นายธนัช จุวิวัฒน์ 1,510,000 0.50
9. นายสาโรช เวชชาภินันท์ 1,508,000 0.50
10. นางทิพพรรณี ทับทิมเทพย์ 1,480,000 0.49