รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/08/2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,063
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 91.25

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 08/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,338
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 35.68
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายสยาม เตียวตรานนท์ 123,621,100 41.21
2. บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 70,186,390 23.40
3. นายสุระ คณิตทวีกุล 6,500,000 2.17
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,157,621 1.72
5. นายวรพจน์ อำนวยพล 4,580,000 1.53
6. นายนรุณ สุขสมาน 3,878,500 1.29
7. นางปิ่นปริยากร ชนม์พัทธ์เมธา 3,162,500 1.05
8. นายพิมาน เตียวตรานนท์ 2,393,400 0.80
9. นายคุณค่า คุณานันทกุล 1,928,500 0.64
10. นายวีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์ 1,901,400 0.63