รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/04/2567 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,183
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 87.75

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 08/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,338
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 35.68
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายสยาม เตียวตรานนท์ 124,729,900 31.18
2. บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 75,186,390 18.80
3. บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด 10,000,000 2.50
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,000,000 2.50
5. นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 9,254,700 2.31
6. น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 8,745,300 2.19
7. นายสุระ คณิตทวีกุล 6,500,000 1.63
8. น.ส. ดานิกา ศิริสมรรถการ 5,945,100 1.49
9. นายวรพจน์ อำนวยพล 5,730,000 1.43
10. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 5,372,800 1.34
11. นายพิมาน เตียวตรานนท์ 4,951,700 1.24
12. น.ส. ทิพย์มาศ โกวิทวรพงศ์ 4,823,700 1.21
13. นายนรุณ สุขสมาน 3,941,000 0.99
14. น.ส. ณัฏฐ์ณัชชา ลีลาปัญญาเลิศ 3,750,000 0.94
15. นางปิ่นปริยากร ชนม์พัทธ์เมธา 3,400,000 0.85
16. นายสาโรช เวชชาภินันท์ 2,220,000 0.56
17. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,217,193 0.55
18. นายคุณค่า คุณานันทกุล 2,173,600 0.54
19. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร 2,002,300 0.50