รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/01/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,596
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 31.72

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,003
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายสยาม เตียวตรานนท์ 123,487,500 41.16
2. บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 70,186,390 23.40
3. นายโยธิน วณิชวรากิจ 13,500,000 4.50
4. นางศิริรัตน์ สุขสมาน 3,282,500 1.09
5. นางปิ่นปริยากร ชนม์พัทธ์เมธา 3,162,500 1.05
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,503,910 0.83
7. นายเอกณัฏฐ์ กิตติพิทยา 2,189,100 0.73
8. น.ส. โสพิศ ภูสนาคม 1,700,000 0.57
9. นายธนัช จุวิวัฒน์ 1,674,000 0.56
10. นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม 1,550,000 0.52