กฏบัตร

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ดาวน์โหลด

กฎบัตรเลขานุการบริษัท

ดาวน์โหลด