งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม

  ผลงานของบริษัท วันที่ติดตั้ง
1. งานตรวจวัดและปรับปรุงสัญญาณโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ปี 2017-2018
2. งานออกแบบและสร้างโครงสร้างสถานีฐาน ปี 2017-2018
3. งานติดตั้ง/อัพเกรด NodeB และ eNodeB ในกรุงเทพ, ภาคเหนือและใต้ 4000+ไซท์ ปี 2015-2018
4. งานติดตั้ง/อัพเกรด อุปกรณ์ internet ความเร็วสูง เช่น FTTx, OLT และDSLAM ในกรุงเทพ, ภาคเหนือและใต้ 800+ ไซท์ ปี (2017-2018)
5. งานออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ small cell ปี 2015-2018
6. งานออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ Distributed antenna system (DAS) ของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อครอบคลุมพื้นที่บริการภายในอาคาร (In-building coverage) 160+ อาคาร ปี 2010-2018
7. งานติดตั้ง/อัพเกรด IPRAN ในกรุงเทพ, ภาคเหนือและใต้ 1500+ ไซท์ ปี 2017
8. งานจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล CDR ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2016-2017
9. งานจัดหาผู้เชี่ยวชาญ (Outsourcing) สำหรับงาน RF Engineer รวม 50+ คน ปี 2015-2017
10. งานจัดหาผู้เชี่ยวชาญ (Outsourcing) สำหรับงาน Operation and Maintenance Center รวม 30 คน ปี 2016-2017
11. งานตรวจสอบคุณภาพการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโครงข่ายผู้ให้บริการทั่วประเทศ ปี 2014-2016
12. งานตรวจวัดและปรับปรุงสัญญาณโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่เสี่ยงภัย (50 ทีม) ปี 2015-2016
13. งานตรวจวัดและปรับปรุงสัญญาณโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน (50 ทีม) ปี 2014-2016
14. งานตรวจวัดประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอาคาร 3G/4G ปี 2014-2015
15. งานจัดหาระบบตรวจวัดคุณภาพสัญญาณ QOS ระบบโทรศัพท์เคลื่อน 4GLTE ปี 2013-2014
16. งานตรวจวัดประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอาคาร 3G ปี 2013
17. งานจัดหาระบบตรวจวัดคุณภาพสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อน 2G/3G ปี 2010