ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

30 มกราคม 2567

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

15 ธันวาคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2566

13 ธันวาคม 2566

แจ้งวันหยุดประจำปี 2567

13 ธันวาคม 2566

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

13 ธันวาคม 2566

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

13 ธันวาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

12 ธันวาคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ธันวาคม 2566

07 ธันวาคม 2566

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

07 ธันวาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

07 ธันวาคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 2566

04 ธันวาคม 2566

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

04 ธันวาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)