ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

17 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

14 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

14 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

11 พฤศจิกายน 2565

แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่

01 กันยายน 2565

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

15 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

15 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 สิงหาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

11 สิงหาคม 2565

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

04 สิงหาคม 2565

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 และ รายการเกี่ยวโยง

27 กรกฎาคม 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)