ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 พฤษภาคม 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

13 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พฤษภาคม 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

03 พฤษภาคม 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

22 เมษายน 2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

04 เมษายน 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

27 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)

27 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

27 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

27 กุมภาพันธ์ 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

30 มกราคม 2567

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน