ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

13 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พฤษภาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

05 พฤษภาคม 2565

แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท

28 เมษายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

04 เมษายน 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

25 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

25 กุมภาพันธ์ 2565

การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

25 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

26 มกราคม 2565

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565