ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22 กุมภาพันธ์ 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

22 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

22 กุมภาพันธ์ 2566

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

22 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

30 มกราคม 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

26 ธันวาคม 2565

แจ้งวันหยุดประจำปี 2566

17 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

14 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

14 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

11 พฤศจิกายน 2565

แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่

01 กันยายน 2565

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ