ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18 มกราคม 2565

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

14 มกราคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

14 มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

14 มกราคม 2565

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

14 มกราคม 2565

สรุปข้อสนเทศ

14 มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 มกราคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

14 มกราคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

14 มกราคม 2565

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มกราคม 2565