ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำไตรมาสที่ 1/2565

รายได้จากการขายและให้บริการ
639.00
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
46.53
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท

(หน่าย: ล้านบาท)

2562 2563 2564 ไตรมาสที่ 1/2565
ฐานะทางการเงิน    
สินทรัพย์ 2,700.85 2,328.43 1,453.17 2,765.64
หนี้สิน 2,116.70 1,680.75 1,085.90 989.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น 584.15 647.68 367.28 1,775.90
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้จากการขายและให้บริการ 4,905.43 2,877.01 2,193.67 639.00
ต้นทุนขายจากการขายและให้บริการ -4,204.50 -2,434.60 -1,778.93 -539.36
กำไรขั้นต้น 700.93 442.41 414.75 99.64
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น 1.82 4.91 4.01 0.06
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -136.29 -121.82 -138.57 -30.28
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ -148.02 -93.89 -78.62 -5.45
กำไรสุทธิสำหรับปี/งวด 423.03 232.85 200.88 46.53
กำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) 1/ 1.14 0.78 0.95 0.17
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 3.62 2.60 2.96 0.56
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 15.95 9.26 10.62 9.45
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 97.36 37.81 39.58 13.94
วงจรเงินสด (วัน) 23.28 11.59 16.11 51.97

หมายเหตุ:
1/ กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชีปรับปรุงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เป็นมูลค่าเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น โดยปรับปรุงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ปี 2561 - 2563 จาก 100.00 บาทต่อหุ้นเป็น 1.00 บาทต่อหุ้น