ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำไตรมาสที่ 3/2565

รายได้จากการขายและให้บริการ
544.37
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
41.74
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท

(หน่าย: ล้านบาท)

2562 2563 2564 ไตรมาสที่ 3/2565
ฐานะทางการเงิน    
สินทรัพย์ 2,700.85 2,328.43 1,453.17 2,580.87
หนี้สิน 2,116.70 1,680.75 1,085.90 812.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น 584.15 647.68 367.28 1,768.22
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้จากการขายและให้บริการ 4,905.43 2,877.01 2,193.67 544.37
ต้นทุนขายจากการขายและให้บริการ -4,204.50 -2,434.60 -1,778.93 -443.37
กำไรขั้นต้น 700.93 442.41 414.75 101.00
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น 1.82 4.91 4.01 0.34
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -136.29 -121.82 -138.57 -43.68
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ -148.02 -93.89 -78.62 -3.53
กำไรสุทธิสำหรับปี/งวด 423.03 232.85 200.88 41.74
กำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) 1/ 1.14 0.78 0.95 0.55
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 3.62 2.60 2.96 0.46
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 15.95 9.26 10.62 10.07
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 97.36 37.81 39.58 13.96
วงจรเงินสด (วัน) 23.28 11.59 16.11 73.53

หมายเหตุ:
1/ กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชีปรับปรุงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เป็นมูลค่าเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น โดยปรับปรุงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ปี 2561 - 2563 จาก 100.00 บาทต่อหุ้นเป็น 1.00 บาทต่อหุ้น