ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
20 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14 มีนาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
15 สิงหาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565