ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
19 เมษายน 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
09 ตุลาคม 2566 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เวลา: 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14 มีนาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
15 สิงหาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565