คณะกรรมการบริษัท

นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายสยาม เตียวตรานนท์

นายสยาม เตียวตรานนท์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม
นายปิยะ จิราภาพงศา

นายปิยะ จิราภาพงศา

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
นายสิทธิเดช มัยลาภ

นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม
นายเขมชาติ  นันทสงวนไทย

นายเขมชาติ นันทสงวนไทย

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม