นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี การพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
 • 2561 – 27 มิถุนายน 2564 : กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด