ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

17 สิงหาคม 2566

การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขครั้งที่ 2)

15 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

15 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 สิงหาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

15 สิงหาคม 2566

งดจ่ายปันผลระหว่างกาล

27 กรกฎาคม 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

25 กรกฎาคม 2566

การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)

25 กรกฎาคม 2566

การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

15 พฤษภาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 พฤษภาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

03 พฤษภาคม 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท