ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

20 ตุลาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

20 ตุลาคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2566

20 ตุลาคม 2566

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

18 ตุลาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

12 ตุลาคม 2566

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

10 ตุลาคม 2566

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)

09 ตุลาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

06 ตุลาคม 2566

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แก้ไข)

28 กันยายน 2566

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

22 กันยายน 2566

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

17 สิงหาคม 2566

การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขครั้งที่ 2)

15 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566