ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 พฤศจิกายน 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

10 พฤศจิกายน 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

08 พฤศจิกายน 2566

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

08 พฤศจิกายน 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

30 ตุลาคม 2566

ชี้แจงขั้นตอนการทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

27 ตุลาคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ตุลาคม 2566

25 ตุลาคม 2566

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

25 ตุลาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

25 ตุลาคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ TKC เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2566

24 ตุลาคม 2566

การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขครั้งที่ 3)

20 ตุลาคม 2566

เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท