นายสยาม เตียวตรานนท์

นายสยาม เตียวตรานนท์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Johnson & Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
 • 2548 – 27 มิถุนายน 2564 : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2539 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ศรีไทย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด