นายสกล กลิ่นหรั่น

นายสกล กลิ่นหรั่น

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2561 – 27 มิถุนายน 2564 : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2550 – 2561 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)