นางจิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล

นางจิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2560 – 27 มิถุนายน 2564 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2548 – 2560 : ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด