ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ส่วนโครงการ)

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิชาบัญชี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ทางด้านการตรวจสอบบัญชี
 • มีความรู้และเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (TFRS)
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Officer ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

 • วางแผน ดูแล และควบคุมการทำงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนด และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
 • บันทึกรายการรับรู้รายได้ ต้นทุนของโครงการ
 • ติดตาม วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการ
 • จัดทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย