ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้อาวุโส (AP)

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชีการเงิน
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชีการจ่าย (AP)
 • มีความละเอียดรอบคอบ เข้าใจหลักการบัญชีการเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมบัญชีได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
 • มีความยืดหยุ่น อดทนต่อแรงกดดันได้

รายละเอียด

 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ ในส่วนของเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย วัตถุดิบ ทรัพย์สิน
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง ติดตามความคืบหน้าเช็คสั่งจ่าย
 • จัดทำรายงานภาษี
 • จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบงบการเงิน
 • สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือนให้ทันตามกำหนดเวลา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา