นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2557 – 27 มิถุนายน 2564 : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)