นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (วิจัย) University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2561 – 27 มิถุนายน 2564 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2557 – 27 มิถุนายน 2564 : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)