นายเขมชาติ  นันทสงวนไทย

นายเขมชาติ นันทสงวนไทย

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2556 - ปัจจุบัน ทนายความ บริษัท เทพ จำกัด หรือ สำนักงานกฎหมาย เทพ