นายปิยะ จิราภาพงศา

นายปิยะ จิราภาพงศา

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 27 มิถุนายน 2564 : กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
 • 2549 – 2557 : ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอกซ์ดรีม สปิริต จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด