นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการอบรม

  • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 28 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2557 – 27 มิถุนายน 2564 : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 1 กันยายน 2564 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • 2560 – 31 สิงหาคม 2564 : กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด