ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ

ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 1 กรกฎาคม 2564 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 28 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 : ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2562 – 27 มิถุนายน 2564 : ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2557 – 2561 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)